Saturday, August 7, 2010

ဗုဒၶဘာသာ စစ္ မစစ္စမ္းသပ္နည္း (ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားအတြက္)

(၁) ေဂါတာမအား အိႏိၵယႏုိင္ငံသားဟု သိလွ်င္ သင္သည္ ဗုဒၶဘာသာ တစ္ေယာက္ျဖစ္ႏုိင္သည္


(၂) ေဂါတာမအား အိႏိၵယႏဳိင္ငံသား ကုလားလူမ်ိဳးအျဖစ္ သိလွ်င္ သင္သည္ ဗုဒၶဘာသာ တစ္ေယာက္ျဖစ္ႏုိင္သည္။ (သင္၏ စိတ္ထဲတြင္ ေဂါတာမအား ကုလားမဟုတ္ ဟုအမွတ္ျဖင့္ ကိုးကြယ္ေနေသးလွ်င္ သင္သည္ ဗုဒၶအစစ္တစ္ေယာက္မဟုတ္ပါ
ရည္ညႊန္း >>>>>>ေဇာ္မ်ိဳး)


(၃) ေဂါတာမ၌ ဟိႏၵဴရေသ့ဆရာႏွစ္ပါးရိွသည္ကို သင္လက္ခံႏုိင္ရမည္။ (သို႔မဟုတ္လွ်င္ ဆရာမပါ မိမိဥာဏ္ျဖင့္ ထိုးထြင္းသိျမင္သည္ဟု ဆုိလွ်င္ သင္သည္ ဗုဒၶဘာသာ တစ္ေယာက္မျဖစ္ႏုိင္ေခ် ဆရာအာခံ အာေဂါင္းလွံစူး စကားပံုကို သင္မေမ့သင့္ပါ)

(၄) ေဂါတာမသည္ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ မိဘႏွစ္ဦးထံမွ ေမြးဖြားလာသည္ကို သင္လက္ခံႏုိင္ရမည္။ (အဘယ္ေၾကာင့္ဆို တကယ္ျဖစ္ခဲ့လို႔ ျဖစ္သည္)

(၅) ပိဋကတ္က်မ္းဆုိသည္မွာ ေဂါတာမေသျပီးေနာက္ တပည့္မ်ားႏွစ္ေပါင္း ၅၄ ႏွစ္ ၄၀၀ အတြင္းမွာ စတင္ျပဳစုသည္ဟု လက္ခံႏိုင္ရမည္။ (ေအာက္က ပိဋကတ္သံုးပံုအေၾကာင္းအရာ ဝီကီ၏ေဖာ္ျပခ်က္မွာ ျပန္၍ ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ http://en.wikipedia.org/wiki/P%C4%81li_Canon

ေဂါတာမ(ရွင္ဟာသ ေဂါတာမ= Siddhārtha Gautama)ေသျပီးေနာက္ နွစ္ေပါင္း ၅၄ ႏွစ္ႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀၀နီးပါးခန္႔ သီရိလကၤာႏုိင္ငံမွာ ေလးၾကိမ္ေျမာက္ဗုဒၶဘာသာဝင္ေကာင္စီပြဲကို ေရးသားရန္ေဆာင္ရြက္မူမတုိင္မွီမွာ ႏႈတ္တိုက္အာဂံုေဆာင္ခဲ့သည္။ (ဤဝီကိီမွ ေရာေသာ္ေဖါေသာ္လုပ္သြားခဲ့သည့္ အေၾကာင္းမွာ ေဂါတာမေသျပီးေနာက္ ၅၄ႏွစ္မွာ ပထမဆံုးေကာင္စီပြဲ လုပ္တယ္ အနည္းက်ဥ္းမွ်သာ ေရးခဲ့ပါ့သည္။ ေဂါတာမေသျပီးေနာက္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀၀ေက်ာ္မွ ၄၀၀ အတြင္းမွ က်မ္းကို ေရးသားႏုိင္ခဲ့သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အိႏိၵယႏုိင္ငံတြင္ ေရးဖို႔က်မ္းစာ၇ြက္အျပည္အစံုအလံုအေလာက္ မရိွႏုိင္ေသးေခ်။ )ပါလိကမ္ႏူးကို ၁၉ရာစုမွာ ပထမဆံုးအၾကိမ္ ထုတ္ေဝခဲ့သည္။
ပါလိကမ္းႏူးကို အေထြေထြအမ်ိဳးအစားသံုးမ်ိဳးျဖင့္ အတြဲလိုက္ရိွသည္ကို ပိဋကတ္ဟုေခၚပါသည္။ ပါလိပိဋကတ္အဓိပၸါယ္မွာ ျခင္းေတာင္းျဖစ္သည္။ ဒါဟာဘာေၾကာင့္လဲဆုိယင္ ေရွးလူၾကီးသူမမ်ား၏ေခၚဆုိခဲ့သကဲ့သုိ႔ ျခင္းေတာင္းသံုးေတာင္း ဟုေခၚဆုိၾကျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဒီပိဋကတ္သံုးပံုမွာ ေအာက္ပါအခ်က္က်မ္းမ်ားပါဝင္သည္။
၁။ ဗီနရ ပိဋကတ္ (စည္းကမ္း\ွဆံုးမပဲ့ျပင္ျခင္း ျခင္းေတာင္း) သကၤန္းျခံဳဂတံုးမ်ားႏွင့္ မယ္သီလရွင္မ်ားအတြက္ လိုက္ေလ်ွာက္ရန္ စည္းကမ္းႏွင့္ အေနအထုိင္
(၂) စူတ ပိဋကတ္ (ႏႈတ္ျမြတ္ေနေသာ ျခင္းေတာင္း) ေဂါတာမႏွင့္သက္ဆုိက္ေသာေျပာေဟာခ်က္ ႏွင့္ သုိ႔ေသာ္ တပည့္လက္သားအခ်ိဳ ႔၏ေျပာေဟာခ်က္ ျဖစ္သည္။
(၃) အာဘ္ဟစ္ဓမၼ ပိဋကတ္ (အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အေတြးအေခၚ၊ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ၊ စူးစမ္းေလ့လာသည့္ အတတ္ပညာ စသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။ )


(၆) ေဂါတာမအား သင္သည္ ဘုရားအျဖစ္ ကိုးကြယ္ေနေသးလ်ွင္ သင္သည္ ဗုဒၶဘာသာ အစစ္တစ္ေယာက္မဟုတ္ေသးေခ်။ သင္သည္ သင္၏ဘဝခရီးအတြက္ ေ၈ါတာမအား ေ႔ရွေဆာင္လမ္းျပဆရာတစ္ပါးအျဖစ္ လက္ခံထားလွ်င္ သင္သည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ႏုိင္သည္။
ေအာက္ပါေဖာ္ျပထားေသာ္ စာမ်ားကို ၾကည့္ရႈ ဆင္ျခင္ၾကပါ…….

The Buddha is dead so how can he help us?
ဗုဒၶ(ရွင္ဟာသ ေဂါတာမ) ဟာ ေသသြားခဲ့ျပီ ထို႔ေၾကာင့္ ငါတုိ႔ကို ဘယ္လိုကူညီႏဳိင္ပါေသးသလဲ????

ဖရာေဒးသည္ လွ်ပ္စစ္ကို ရွာေဖြခဲ့သည္။ေသသြားခဲ့ျပီးျပီ။သုိ႔ေသာ္ သူ၏ရွာေဖြေတြ႔ရိွမူသည္ က်ေတာ္တုိ႔ကို ကူညီေနဆဲျဖစ္သည္။(စကားခ်က္- Loo-ee-Past-YooR နာမည္အသံထြက္)(ျပင္သစ္လူမ်ိဳး)လိုးရီး ပတ္စ္ရိုသည္ အနာေရာဂါမ်ားကို ရွာေဖြကုသေပးခဲ့သည္။သိုု႔ေသာ္ သူ၏ေဆးပညာရွာေဖြေတြ႔ရိွမူသည္ အသက္မ်ားကိုကယ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ လီယိုနာဒိုဒါဗီဂ်ီသည္ ပန္းခ်ီပညာ၍အထူးလက္ရွာေျမာက္ ဖန္တီးခဲ့သည္။သူသည္ေသသြားခဲ့ျပီးျပီ။သူ၏ဖန္တီးမူသည္ ေပ်ာ္ရႊင္မူႏွင့္တက္ၾကြမူကိုေပးေနဆဲျဖစ္သည္။၊ တိုင္းျပည္အတြက္ ႏုိဘယ္ဆုရွင္မ်ား။သူရဲေကာင္းမ်ား ေသသြားခဲ့ျပီ ဒါေပမဲ့ သူတုိ႔၏ လုပ္ေဆာင္မူမ်ား ေဆာင္ရြက္မူမ်ားကို ဖတ္ေနရေသးသည္။သူတုိ႔လုပ္ခဲ့သလို လုပ္ေဆာင္ရန္ ငါတုိ႔ကိုလႈံ႔ေဆာ္မူရိွဆဲျဖစ္သည္။ဟုတ္ျပီ ဗုဒၶသည္ လြန္ခဲ့ေသာ္ ႏွစ္ေပါင္း၂၅၀၀ ကေသခဲ့ျပီးျပီ သူ၏သင္ၾကားေနမူသည္ လူေတြကိုကူညီေနဆဲျဖစ္သည္။သူ၏ဥပမာသည္ လူမ်ားကို လႈံ႔ေဆာ္မူရိွေနဆဲျဖစ္သည္။သူ၏ စကားသည္ ဘဝကို ေျပာင္းလဲေစဆဲျဖစ္သည္။ ဗုဒၶတေယာက္တည္းသာလွ်င္ ေသျပီးေနာက္ ရာစုေပါင္းမ်ားစြာ တန္ခိုးရိွတုန္း ျဖစ္သည္။ (ဒါကေတာ့ သူ႔အေျပာေပါ့ဗ်ာ က်ေတာ္ဖတ္ရသေလာက္ဆုိရင္ ခရစ္ယာန္တုိ႔၏ ဘုရား ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ မြတ္စလင္မ္တို႔၏ တမန္ေတာ္ မုိဟာမက္ တုိ႔ ေနာက္လုိက္ဘယ္ေလာက္မ်ားေၾကာင္း သူတုိ႔၏စကားမ်ားကို ဘယ္လုိလူမ်ိဳးမ်ားက နားေထာင္ခဲ့ေၾကာင္းကို အျပိဳင္အဆိုင္ ေျပာဆုိေနၾကတာကို ေတြ႔ရပါတယ္)
http://www.buddhanet.net/ans4.htm

Was the Buddha a god?
ဗုဒၶ(ရွင္ဟာသ ေဂါတာမ)ဟာ ဘုရားျဖစ္ခဲ့ပါသလား????


ဘုရားမျဖစ္ခဲ့ပါ။ သူသည္ ဘုရားမဟုတ္ပါ။ သူသည္ဘုရားျဖစ္ရန္၊ဘုရား၏သားေတာ္ျဖစ္ရန္ ဘုရားထံမွ တမန္ေတာ္ျဖစ္ရန္ မေတာင္းဆုိခဲ့ပါဘူး။သူ(ေဂါတာမ)သည္ သူ႔အားျဖင့္သူ ျပည္စံုေသာ္လူတေယာက္ျဖစ္သည္။ငါတုိ႔သည္ သူ၏ဥပမာကိုလုိက္ျပီး ငါတုိ႔ဟာငါတုိ႔ၾကိဳးစား၍ ငါတုိ႔လဲဘဲ ျပည္စံုႏုိင္သည္ဟု သင္ၾကားခဲ့သည္။

http://www.buddhanet.net/ans5.htm

What is Buddhism?
ဗဳဒၶဘာသာဆုိတာ ဘာလဲ????

ဗုဒၶဘာသာသည္ ဗတ္တီ စကားမွ ဆင္းသက္လာသည္၊ဆုိလိုရင္းအေၾကာင္းမွာ ႏုိးၾကားရန္ျဖစ္သည္။ဗုဒၶဘာသာမ်ားသည္ ႏုိးၾကားမူအေတြးအေခၚသမားမ်ားျဖစ္သည္။ ဒီအေတြးအေခၚသမားမ်ားသည္ ရွင္ဟာသ ေဂါတာမ သြန္သင္ခ်က္မ်ားစြာထဲတြင္ ရိွသည္။ ရွင္ဟာသေဂါတာမကို ဗဳဒၶဟုလဲ ေခၚၾကသည္။သူဟာသူ ၃၅ႏွစ္မွာ အသိႏုိ္းၾကားမူရရိွခဲ့သည္။ဗဳဒၶဘာသာသက္တမ္းမွာ ၂၅၀၀ ရိွျပီ ကမာၻ႔အႏ႔ွံအျပားမွာ သန္း၃၀၀ရိွသည္။လြန္ခဲ့ေသာ္ႏွစ္ေပါင္းတေထာင္မတုိင္မွီက အာရွ၏အဓိကအေတြးအေခၚသမားမ်ားျဖစ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဥေရာပ၊ၾသစေၾတးလ်၊ အေမရိကားတို႔မွာ တုိးပြားလာခဲ့သည္။ (ျဖည့္စြက္ -တုိးပြားလာမူမ်ားမွာ အာ၇ွတုိက္မွာ ဗုဒၶဘာသာမ်ား သြားေရာက္အေျခခ်ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ တရုတ္ႏိူင္ငံကေတာ့ စြန္႔လႊတ္ခဲ့သည္ စြန္႔လႊတ္မူ၏ အက်ိဳးရလဒ္က ကမာၻမွာ အင္အားၾကီးႏုိင္ငံတခုျဖစ္လာခဲ့သည္။ တုိးပြားလာသည့္ႏဳိင္ငံမ်ားတြင္ေတာ့ ဆိုးက်ိဳးမ်ား ရရိွခံစားလာရသည္။)

http://www.buddhanet.net/ans1.htm
ဤအထက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းအ၇ာတုိ႔သည္ ဗုဒၶဘာသာကမာၻ႔သာႆနာျပဳ ဘုန္းၾကီးမ်ား၏ ၀ဘ္ဆုိဒ္မ်ားမွ ေဖာ္ျပေရးသားျခင္းျဖစ္သည္။
ဒီအေၾကာင္းအရာကို ေရးဖို႔ ေပးပို႔ေပးေသာ သူငယ္ခ်င္းအား ေက်းဇူးတင္ပါသည္။


(၇) ေဂါတာမထံတြင္ ဆုေတာင္း၍ ရႏုိင္သည္ဟု တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္ ဆုိလွ်င္ သင္သည္ ဗုဒၶဘာသာ တစ္ေယာက္မျဖစ္ေသးေခ်။ (ဗုဒၶဘာသာတုိ႔၏ သက္ဆုိက္ရာက်မ္းဂန္မ်ားထဲတြင္လည္း ေဂါတာမထံတြင္ ေတာင္းဆိုၾကေသာ္သူအမ်ားရိွခဲ့ေသာ္လည္းပဲ ငါသည္ပင္လည္း အုိရမည္၊နာရမည္၊ ေသရမည္၊ ဒါေတြဟာ အနိစၥတရား(မျမဲျခင္းတရား)ဟု ေျပာဆုိ၍ တရားကိုသာ ျပခဲ့ပါသည္)


If the Buddha is not a god, then why do people worship him?
ဗုဒၶသည္ ဘုရားမဟုတ္လွ်င္ သူ႔ကို လူမ်ား ဘာေၾကာင့္ဆုေတာင္းဝတ္ျပဳေနၾကသလဲ????

ဆုေတာင္းဝတ္ျပဳျခင္းအမ်ိဳးအစားမ်ားစြာ ကြာျခားၾကပါသည္။ တစ္စံုတစ္စံုက ဘုရားတပါးကို ဆုေတာင္းဝတ္ျပဳေနေသာ္အခါမွာ သူတုိ႔သည္ ဘုရားကို ခ်ီးမြမ္းတယ္ အထူးအခြင့္အေ၇းအတြက္ေမးတယ္ ။ ပူေဇာ္မူေတြ ျပဳလုပ္ၾကတယ္။ သူတုိ႔၏ခ်ီးမြမ္းေတာင္းေလွ်ာက္မူ ဘုရားသခင္သည္ ၾကားတယ္လို႔၊ ဆုေတာင္းသူမ်ားကို အေျဖေပးမယ္လို႔္ ၊ သူတုိ႔ပူေဇာ္ေပးလွဴမူမ်ားကို လက္ခံမယ္လို႔ ယံုၾကည္ၾကတယ္။ ဗုဒၶဘာသာဝင္မွာေတာ့ ဒီလိုမ်ိဳးအခြင့္အေရးမ်ိဳး မရရိွပါဘူး။ တစ္စံုတစ္ေယာက္က ငါတုိ႔၏ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ကို ရိုေသမူကို ျပဳေသာ္ ဆုေတာင္းဝတ္ျပဳမူ အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။
ဆရာတစ္ေယာက္က အခန္းထဲကို ဝင္ေရာက္လာေသာ္အခါ ငါတုိ႔မတ္တပ္ရပ္ရသကဲ့သို႔ ၊ အၾကီးအကဲတစ္ေယာက္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေသာ္အခါမွာ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ရသကဲ့သို႔ ၊ ႏုိင္ငံေတာ္သီခ်င္းကို သီဆုိေနေသာ္အခါ အေလးျပဳသကဲ့သုိ႔ပင္ ျဖစ္သည္။ ပုဂိၢဳလ္မ်ားအတြက္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ ထိုအရိုအေသေပးမူအားလံုးမ်ားဟာ ငါတုိ႔ေခါင္းေဆာင္ကို ၊ ဝတ္ျပဳမူ ၊ ညႊန္းဆုိမူပင္ ျဖစ္သည္။ ဒါဟာ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား၏ အေလ့အထဆုေတာင္းဝတ္ျပဳမူ အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။ ဗုဒၶရုပ္တုကို လက္အုပ္ခ်ီ၇ိွခိုးျခင္းသည္ ငါတုိ႔၏ အတြင္းမွာ ခ်စ္ျခင္း၊ျငိမ္းခ်မ္းျခင္း ကို ၾကီးထြားဖြံ႔ျဖိဳးျဖစ္ရန္ႏွင့္ ထို႔သို႔အေၾကာင္းအ၇ာဟာ ငါတုိ႔ကို ၾကင္နာေသာအျပံဳးကို ေပးသည္။ (တလြဲပဲဗ်ာ ရုပ္တုကိုးကြယ္လို႔ ခ်စ္ျခင္း၊ျငိမ္းခ်မ္းျခင္း ရတယ္ဆုိတာ အခုမွပဲ သိရေတာ့တယ္ က်ေတာ္ခံယူခ်က္ကေတာ့ သူ႔တပါးအက်ိဳးကို ရွာေသာသူဟာ ခ်စ္ျခင္း၊ ျငိမ္းခ်မ္းျခင္းကို ရရိွေစတယ္လို႔ ခံယူထားပါတယ္…. အခုေတာ့ဗ်ာ ရုပ္တုကို ရိွခုိးတာ ဒီလိုရတယ္ဆုိပဲ….. ရုပ္တုကလည္း ေဂါတာမရုပ္တုပါလုိ႔ ဘယ့္သူေျပာႏုိူင္လို႔လဲ လမ္းေဘးက ေပါက္လို႔ပဲစား တေကာင္ရဲ့ ပံုျဖစ္ရင္ ဘယ္လုိလုပ္မလဲ)
http://www.buddhanet.net/ans6.htm


(၈) ေဂါတာမ၌ မိန္းမအမ်ားအျပား ကေလးအမ်ားအျပားရ ၇ိွခဲ့သည္ကို သင္လက္ခံနုိင္ရမည္။မဟုတ္ဘူးဟု ျငင္းဆုိ၍ ျဖစ္ရပ္အမွန္ဇာတ္ေၾကာင္းကို အရွက္ျဖင့္ ထိမ္ဝွက္ထားလွ်င္ သင္၏ ရင္ထဲတြင္ ဖန္တီးထားေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္သာ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မည္။ အမွန္ကိုအမွန္တုိင္း အရိွကိုအရိွတုိင္း သင့္ရင္မွာ လက္ခံႏုိင္မွသာလွ်င္ သင္ဟာ ဗုဒၶ(ေဂါတာမ)၏ ဆႏၵ၊ရည္ရြယ္ခ်က္ကို နားလည္လာလိမ့္မည္။

(၉) ပိဋကတ္က်မ္းသည္ အနည္းဆံုးေျခာက္ခါတုိင္တုိင္ ျပင္ဆင္ျပဳျပင္ေရးသားထားေသာ္ က်မး္ျဖစ္သည္ကို သင္လက္ခံႏဳိင္ရမည္။ ( ဗုဒၶဘာသာဝင္လူမ်ိဳး ေဒါက္တာသန္းထြန္းသည္ ပိဋကတ္က်မ္းကို ေျခာက္ခါတိတိျပင္ဆင္ ဖူးသည့္စာအုပ္(က်မ္းဟုပင္ မေခၚခဲ့ဘဲ စာအုပ္ဟု သူကိုယ္တုိင္ဆိုခဲ့ေသာစကား)ဟု ဝန္ခံသြားခဲ့သည္။ သံဃာယနာတင္ဆုိသည္မွာ ေဂါတာမကုလား အေဟာမဟုတ္၍ စပါးလံုး ေရြးထုတ္သည့္ဟု သင္အေၾကာင္းျပခ်က္ေပးမည္။ ယေန႔ေခတ္ၾကီးတုိးတက္လာမွ သိပၸံပညာရပ္က အတိလင္းေထာက္ျပႏုိင္မွသာလွ်င္ ဗုဒၶအေဟာ(ကုလားေဂါတာမရဲ့ အေဟာ) မဟုတ္ဟု ညင္းဆုိျခင္းျပဳႏိုင္သည္။ ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ခန္႔ သင္ဘယ္လိုမွ မျမင္ဖူးတဲ့ပုဂိၢဳလ္တစ္ေယာက္ကို သင္က ပို၍ပင္ သိမလား သင့္ေ႔ရွကေမြးေသာႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ခန္႔က ေဂါတာမ၏ တပည့္မ်ား၊ တပည့္မ်ား၏တ ပည့္မ်ားက ပို၍ပင္ သိမလားဆိုတာ မိမိကိုယ့္ကို ဆင္ျခင္ဆံုးျဖတ္ပါ)


(၁၀) က်ေတာ္(ကိုယ္ေတာ္ေခ်ာ)၏ ေဖာ္ျပေရးသားခ်က္မ်ားသည္ ဗုဒၶဘာသာကို မလိုရႈစိမ့္ျဖင့္ တမင္ထုိးႏွက္ တုိက္ခိုက္ေနသည့္ဟု ျမင္ေနေသးလွ်င္ သင္သည္ဗုဒၶဘာသာမျဖစ္ႏုိင္ေသးေခ်။
(ဗုဒၶ (ေဂါတာမကုလား) ေဟာစကားအရ အေၾကာင္းရိွလို႔ အက်ိဳးျဖစ္လာတာဟု ေျပာဆုိခဲ့သည္ ဤစကားအရဆို က်ေတာ္ျငင္းဖြယ္ရာမရိွ သင္တုိ႔သည္ဦးစြာအေၾကာင္းတရားကို ဖန္တီးခဲ့သည္ (သင့္တုိ႔ေတြးေခၚႏုိင္၇န္ လမး္စ -- အျခားေသာဘာသာ၊ တရား၊ ဘုရားကို သင္တုိ႔သည္ ႏႈတ္ျဖင့္ေစာ္ကားျခင္း ၊ ဘာသာဝင္လူမ်ားကို ရိုက္ႏွက္ေစာ္ကားျခင္း ၊ ဘုရား၏ဂုဏ္ပုဒ္မ်ားကို ပ်က္ရဲျပဳခဲ့ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္)ဤသုိ႔ သင္တုိ႔သည္ အေၾကာင္းတရားကိုစတင္ျပဳစု၍ က်ေတာ္(ကိုယ္ေတာ္ေခ်ာ)ထံမွ သင္တုိ႔ အက်ိဳးတရားကို ခံစားေနရျခင္း ျဖစ္သည္။ ရန္ညိဳးဆိုတာ တုန္ျပန္မူျပဳတုိင္း ဆံုးႏုိင္မည့္မဟုတ္ဟု ဗဳဒၶ(ေဂါတာမကုလား)၏ သြန္သင္ခ်က္ကို သင္တုိ႔လက္ခံလွ်င္ ငါတုိ႔ကပင္ စခဲ့သည္ ဇာတ္လမ္း ငါတုိ႔ကပင္ ဆံုးေစမည့္ဟု စိတ္ထဲမွတ္ကာ အျခားေသာဘာသာမ်ားကို ေစာ္ကားမူအား ရပ္တန္းကရပ္ အဆံုးသတ္ေစခဲ့လွ်င္ က်ေတာ္(ကိုယ္ေတာ္ေခ်ာ) ထက္ဆင့္ ေစာ္ကားရာ အေၾကာင္းတ၇ား မရိွေတာ့ေခ်။ (ပညာ၇ိွတို႔မည္သည့္က ျငိမ္းခ်မ္းေရးစကား လမ္းဖြင့္လာေသာလမး္ေၾကာင္းကို မညင္းပယ္တတ္ေပ..................)