Tuesday, January 12, 2010

ေလရႊီးဂိုဏ္ခ်ဳပ္ေဂါတာမ၏ အရပ္ အမွန္ရွာမရေသး

ေဂါတမ(ကုလား)၏ အရပ္ ေျဖရွင္းရခက္ အတိအက်မရိွ ကိုယ္လုိရာ ကိုယ္ဆြဲယူ သိပၸံက အတိအက်ေထာက္ျပလွ်င္ ရဟန္းနာ ကို အျပစ္ပံု ခ် အုိး ေကာင္းလားေလစြ ေကာင္းေလးစြ
jelir

ေဂါတာမ၏ အရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကြဲျပားျခားနားေသာ အယူအဆႏွစ္မ်ိဳးတြင္ ေဂါတာမ(ကုလား)သည္ ပကတိလူတို႔ထက္ မ်ားစြာမျမင့္ ဟူေသာ အယူအဆသည္ ယုတၱိေဗဒသက္သက္ကုိ အေျခခံ၏။ ေဂါတမ(ကုလား)၏ အရပ္မွာ ၁၈-ေတာင္ ရွိ၏=ဟူေသာ အယူအဆသည္ က်မ္းဂန္အေထာက္အထားကို အေျခခံကာ ယုတၱိရွာ ျပ၏။

ေဂါတာမ(ကုလား)၏ အရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျငင္းပြားမႈမ်ား ၊ အယူအဆမတူညီမႈမ်ားကို အ႒ကထာ၊ ဋီကာမ်ားတြင္ မေတြ႔ရပါ။ ပုဂံေခတ္၊ အင္းဝေခတ္စာေပမ်ားတြင္လည္း မေတြ႕ရပါ။ ခရစ္ႏွစ္ ၁၉၃၇-ခုႏွစ္ေလာက္တြင္ တိုးတက္ေရးမဂၢဇင္းတြင္ ကိုစိန္ေဖ၊ ေရွ႕ေန ဦးဘဦး၊ ဘိုးေမတၱာ၊ ဘိုးဣႏၵာ-စေသာ စာေရးဆရာမ်ား တဖက္ႏွင့္ တဖက္ စာေပတိုက္ပြဲအသြင္ ျငင္းခံုခဲ့ၾကသည္ဟု တည္ေတာဆရာေတာ္၏ “ယေန႔ ဗုဒၶဝါဒဆိုင္ရာ အေမးအေျဖမ်ား (၂)” စာအုပ္တြင္ ဖတ္႐ႈရပါသည္။ ေနာက္ဆံုး မည္သည့္ဘက္ကမွ် အႏိုင္မရဘဲ tepuktanganကိုယ္ႀကိဳက္ရာကိုယ္ယူ ..ဆုိသည့္ အေနအထားတြင္ ရပ္ခဲ့ရသည္ဟု ဆိုပါသည္။tepuktangan

ေမးခြန္းပါ ေဂါတမ(ကုလား)၏ အရပ္အစစ္အမွန္ကို ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား သိရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္--ဟူရာ၌ အစစ္အမွန္ဆိုသည္ကို မည္သည့္ေပတံျဖင့္ တိုင္းတာမည္နည္း။ ယုတၱိေဗဒေပတံျဖင့္ တိုင္းတာလွ်င္ ေဂါတာမ(ကုလား)သည္ ပကတိလူတို႔ထက္ မ်ားစြာမျမင့္ဟူေသာ အယူအဆသည္ အားသာ၏။ က်မ္းဂန္အေထာက္အထားဟူေသာ သာဓကေပတံျဖင့္ တိုင္းတာလွ်င္ ၁၈-ေတာင္ရွိ၏-ဟု လက္ခံအပ္၏။ တစ္ခုသိထားသင့္ေသး သည္မွာ --


ဤေနရတြင့္ေတာ့ ၁၆ေတာင္ဟုဆုိထားပါတယ္...
“အဟံ အႆတၳမူလမွိ၊
ပေတၱာ သေမၺာဓိမုတၱမံ။
ဗ်ာမပၸဘာ သဒါ မယွံ၊
ေသာဠသဟတၳမုဂၢတာ။” (ဗုဒၶဝံသ၊ ၃၈၀)
“ငါသည္ ေညာင္ဗုဒၶေဟပင္ရင္း၌ ျမတ္ေသာ ေဗာဓိဉာဏ္ကို ရေတာ္မူ၏။ တလံမွ်ေသာ ေရာင္ျခည္ေတာ္သည္ ငါ့အား အခါခပ္သိမ္း ရွိ၏။ ငါသည္ တစ္ဆယ့္ေျခာက္ေတာင္ ျမင့္ေတာ္မူ၏” ကို ေထာက္၍ ၁၆-ေတာင္ ဟုလည္း ဆုိထားျပန္သည္.. (သီခ်င္းဆိုျခင္းမဟုတ္ ေလရႊီးျခင္းသာျဖစ္သည္)
celebrate

ဤေနရာတြင္ ၁၈ေတာင္ျမင့္၏ ဆိုထားေလ၏။။
ထိုပါဠိေတာ္ကို အ႒ကထာဆရာက -“အမွာကံ ဘဂဝါ အ႒ာရသ ဟတၳဳေဗၺေဓာ။” (ဗုဒၶဝံသ၊႒၊၃၄၉) “ငါတို႔၏ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ ၁၈-ေတာင္ အရပ္ေတာ္ျမင့္၏”-ဟု ဆုိေလသည္.(သီခ်င္းဆိုျခင္းမဟုတ္ ေလရႊီးျခင္းသာျဖစ္သည္.)
celebrate
ဤတြင္ အ႒ကထာလာ ေဝမတၱရွစ္မ်ိဳးကို အနည္းငယ္ ေဖာ္ျပလို ပါသည္။ ဘုရားရွင္တစ္ဆူႏွင့္ တစ္ဆူ မတူကြဲျပားေသာ အခ်က္ရွစ္ခ်က္ရွိ၏။ ထိုရွစ္ခ်က္မွ ႏွစ္မ်ိဳးခန္႔ ထုတ္ျပလွ်င္ပင္ သေဘာေပါက္ႏိုင္ပါသည္။
(၁) အာယုေဝမတၱ = ဘုရားရွင္ တစ္ဆူႏွင့္တစ္ဆူ အသက္တမ္း မတူညီပါ။

ဒီပကၤရာဘုရား၊ ေကာ႑ည၊ အေနာမဒႆီ၊ ပဒုမ၊ ပဒုမုတၱရ၊ အတၳဒႆီ၊ ဓမၼဒႆီ၊ သိဒၶတၳ၊ တိႆဘုရားအားျဖင့္ ကိုးဆူေသာ ဘုရားရွင္တို႔သည္ အႏွစ္တစ္သိန္းတမ္းတြင္ ပြင့္ေတာ္မူၾက၏။ မဂၤလဘုရား၊ သုမန၊ ေသာဘိတ၊ နာရဒ၊ သုေမဓ၊ သုဇာတ၊ ပိယဒႆီ၊ ဖုႆဘုရား ဤရွစ္ဆူေသာ ဘုရားရွင္တုိ႔သည္ အႏွစ္ကိုးေသာင္းတမ္းတြင္ ပြင့္ေတာ္မူၾက၏။ ေရဝတဘုရားႏွင့္ ေဝႆဘူဘုရားႏွစ္ဆူတို႔သည္ အႏွစ္ေျခာက္ေသာင္းတမ္းတြင္ ပြင့္ေတာ္မူၾက၏။ ဝိပႆီျမတ္စြာဘုရားသည္ အႏွစ္ရွစ္ေသာင္းတမ္း တြင္ ပြင့္ေတာ္မူ၏။ သိခီဘုရားရွင္သည္ အႏွစ္ခုနစ္ေသာင္းတမ္းတြင္ လည္းေကာင္း၊ ကကုသႏၶဘုရားရွင္သည္ အႏွစ္ေလးေသာင္းတမ္းတြင္ လည္းေကာင္း၊ ေကာဏာဂမနဘုရားရွင္သည္ အႏွစ္သံုးေသာင္းတမ္း တြင္လည္းေကာင္း၊ ကႆပဘုရားရွင္သည္ အႏွစ္ႏွစ္ေသာင္းတမ္း တြင္လည္းေကာင္း အသီးသီး ပြင့္ေတာ္မူၾက၏။ ေဂါတမဘုရားရွင္ သည္ကား အႏွစ္တစ္ရာတမ္းတြင္ ပြင့္ေတာ္မူ၏။ ဤသို႔ အသီးသီး အသက္တမ္းခ်င္းလည္း ျခားနားၾက၏။


(၂) တစ္ဖန္ ပမာဏေဝမတၱ=ဟူေသာ ဉာဏ္ေတာ္ အရပ္ေတာ္ ပမာဏခ်င္းလည္း ျခားနားၾက၏။ ဒီပကၤရာ၊ ေရဝတ၊ ပိယဒႆီ၊ ဓမၼဒႆီ၊ ဝိပႆီ ဘုရားရွင္တို႔၏ အရပ္ေတာ္သည္ အေတာင္ ၈၀- ျမင့္၏။
ေကာ႑ည၊ မဂၤလ၊ နာရဒ၊ သုေမဓဘုရားရွင္တို႔၏ အရပ္ေတာ္ သည္ ၈၈-ေတာင္ ျမင့္၏။
မတူညီၾကေသာ သုိင္းဆရာဂိုဏ္းခ်ဳပ္မ်ား၏ အရပ္မ်ား
tumbuk
သုမနဘုရားသည္ အေတာင္ ၉၀၊ ေသာဘိတ၊ အေနာမဒႆီ၊ ပဒုမ၊ ပဒုမုတၱရ၊ ဖုႆ ဘုရားတို႔သည္ အေတာင္ ၅၀၊ သုဇာတဘုရားသည္ အေတာင္ ၅၀၊ သိဒၶတၳ၊ တိႆ၊ ေဝႆဘူ ဘုရားတို႔သည္ အေတာင္ ၆၀၊ သိခီဘုရား သည္ ၇၀၊ ကကုသႏၶဘုရားသည္ ၄၀၊ ေကာဏာဂမနဘုရား သည္ ၃၀၊ ကႆပဘုရားရွင္သည္ အေတာင္ ၂၀၊ ေဂါတမ(ကုလား)ဘုရားသည္ ၁၈-ေတာင္ ျမင့္၏။tumbuktumbuk

အထက္ပါ အ႒ကထာလာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ ယုတၱိေဗဒ ႐ႈေထာင့္သက္သက္ကၾကည့္လွ်င္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ယံုၾကည္စရာ မရွိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေမးခြန္းရွင္သိလိုေသာ အရပ္အစစ္အမွန္ ဆိုသည္ကို မေျဖႏိုင္ပါဟုေျပာထားေၾကာင္း ေတြ႔ရပါတယ္.။ ယခုလက္ရိွလူမ်ားက ေဂါတာမ၏ အရပ္သည္ ၁၈ေတာင္ျမင့္လွ်င္ ဆြမ္းဘုန္းေပးေသာ ဒါကာ၊ ဒါကာမတို႔မွာ အဘယ္သုိ႔ ဆြမ္းဘုန္းေပးမည္နညး္ဟု ေမးခြန္းထုတ္ၾကသည္.. ၁၈ေတာင္၏ အျမင့္မွာ ႏွစ္ထပ္အိမ္အျမင့္စာမွ်ေလာက္ ရိွပါတယ္.. hahဒီအရပ္ ၁၈ ေတာင္ကို ေလ်ာ့ခ်မွာသာ ျဖစ္မည္.. ႏူိမိူုဆို သူ႔ကိုဆြမ္းေပးမည္ ဒါကာ ဒါကာမမ်ားက အိမ္ေခါင္မုိးေပၚကေန လိမ္႔က်ျပီး ေသမည္စိုးေသာေၾကာင့္ ေဂါတာမအရပ္ကိုပဲ ေလ်ာ့ခ်လုိက္ပါေၾကာင္း ေမာင္းခတ္စည္တီး အသိေပးလုိက္ပါသည္ခင္ဗ်ာ...garupale ေနာက္ဆံုး ေဂါတာမ(ကုလား) အရပ္သည္ သာမန္လူအရပ္တုိ႔ပင္ မပိုဟုူ၍ ဆံုးျဖတ္လုိက္သည္... ေရးသားျပီးသား က်မ္းဆရာ (သိုင္းဆရာ) ရဟန္းနာ မ်ားကမွားယြင္းစြာ ေလရႊီးအထင္ၾကီးေအာင္ ေရးသားမိခဲ့ေၾကာင္း ျဖစ္မိဟု ၀န္ခံခဲ့သည္.... (ဗုဒၶ၀င္ သိုင္းက်မ္း ျပင္ေတာ့မယ္တခု စာေရးသူ ၾကိဳတင္အသိေပးထားတာ မၾကာခင္ျပင္ေတာ့မည္..) jelircelebratetepuktangantepuktangancelebratecelebratetumbuktumbukhahgarupalegarupaletumbuk