Sunday, January 17, 2010

ဗုဒၶေဂါတာမ ၏ အေဟာအေျပာ (၁)
ငါတုိ႔ုက တိရစာၦန္မ်ားကို စားရန္ ထင္ျမင္ယူဆမူ မရိွလွ်င္ တိရစာၦန္မ်ားကို အသားျဖင့္စားရန္ ဘယ္လိုျဖစ္လာမလဲ? (သုိ႔) တိရစာၦန္မ်ားဟာ ဘာေၾကာင့္ ျဖစ္လာရတာလဲ?